slogan
Вие сте тук:
Начало :: Новини

Съобщение

Уважаеми клиенти, на основание чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 ви уведомяваме за нарушение на сигурността на личните данни, обработвани в специализираната за застрахователни брокери уеб базирана информационна система  „Sirma Insurance Enterprise” („SIE“), която Магнета застрахователен брокер ползва за дейността си и която ни се предоставя възмездно от  “СИРМА АЙ СИ ЕС” АД (СИРМА).
Единствената информация, с която разполагаме ни е предоставена от СИРМА и тя е, че нарушението се изразява в нарушение на поверителността на данните, настъпило в резултат на нерегламентиран достъп от чуждестранно IP до брокерския интерфейс (модул справки).  От нарушението са засегнати следните категории субекти на данни: застраховани лица по поддържани от нас застрахователни полици. Засегнати записи на лични данни могат да включват въведената от нас информация в брокерския интерфейс за справки по сключените от Вас застрахователни полици и по-конкретно: три имена, единен граждански номер, телефон за връзка, адрес на застрахованите лица, предмет и обект на застрахователната полица. Нямаме информация за броя резултати, които справката е генерирала, нито информация за конкретните резултати.
За справяне с нарушението на сигурността на личните данни сме предприели технически и организационни мерки, както следва: 
1) Подменени са паролите на всички потребители в SIE. 
2) Подменени са паролите на потребители за достъп до външни системи. 
3) Активиран е модул за заключване на потребители за определен период от време при 5 неправилни опита за въвеждане на парола. 
4) Активирана е задължителна двуфакторна автентикация на всички потребители. 
5) Добавени са допълнителни технически криптографски средства за повишаване сигурността на обработваните лични данни. 
6) Активирана е рестрикция за вход в системата от чуждестранни IP адреси.
08.01.2021
Магнета застрахователен брокер ЕООД